school

UCHWAŁA NR XXXIV/291/05
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
Z DNIA 31 MARCA 2005 ROKU

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Drezdenko “Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku” oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz 2703) Rada Miejska w Drezdenku

uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 maja 2005 roku jednostkę budżetową Gminy Drezdenko o nazwie “Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku” z siedzibą w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 4.

§ 2. Przedmiotem działania “Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku” jest wykonywanie zadań Gminy Drezdenko z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

§ 3. Nadaje się jednostce określonej w § 1 Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wyposaża się jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 1, w majątek będący własnością Gminy Drezdenko tj.:
nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1055/30 o pow. 0,7692 ha obręb Drezdenko wraz z istniejącym budynkiem hali sportowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko do wyposażenia Jednostki w inne składniki majątkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński
ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XXXIV/291/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku

STATUT HALI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ W DREZDENKU”

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku zwana dalej “Jednostką”, działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.
889 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.);
4) uchwały Nr XXXIV/291/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku.
2. Jednostka jest jednostką budżetową Gminy Drezdenko i prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
§ 2. 1. Siedziba Jednostki mieści się w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 4.
2. Jednostka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Drezdenko.
3. Jednostka może również działać na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i całej
Polski, a także poza jej granicami, w ramach obowiązujących przepisów.
§ 3. 1. Jednostka działa w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji
ruchowej.
2. Jednostka prowadzi swoją działalność statutową w oparciu o obiekt Hali Sportowo–
Rehabilitacyjnej wraz z przyległym terenem.
§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Jednostką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
Drezdenko.
2. Jednostka nie posiada osobowości prawnej.
§ 5. Majątek Jednostki stanowi:
– nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1055/30 o pow. 0,7692 ha
obręb Drezdenko wraz z istniejącym budynkiem hali sportowej.
– majątek przekazany Jednostce, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §4 ust. 2
uchwały.
§ 6. Jednostka używa pieczęci o treści:
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku
ul. Konopnickiej 4, 66-530 Drezdenko.
II. Cel, przedmiot i zakres działania
§ 7. Podstawowym celem działalności Jednostki jest realizacja zadań własnych Gminy
Drezdenko w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
§ 8. Jednostka realizuje zadania na podstawie rocznego programu działania.
§ 9. Przedmiotem działania Jednostki jest w szczególności:
1) administrowanie halą sportowo-rehabilitacyjną w zakresie:
a) zapewnienia technicznej sprawności nadzorowanego obiektu,
b) wynajmu i udostępniania obiektu,
c) zapewnienia właściwego wyposażenia w sprzęt sportowy,
d) reklamy obiektu w zakresie świadczonych usług;
2) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) inicjowanie i popularyzację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych,
b) współpracę z innymi instytucjami, takimi jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby
sportowe, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, grupy środowiskowe, osoby
indywidualne, itp.,
c) współpracę z miastami partnerskimi w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
d) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,
e) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
f) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu
odpowiednio do posiadanej bazy, szkolenia kadry instruktorskiej, itp.;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.
III. Administracja
§ 10. 1. Jednostką kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.
3. Dyrektor odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, w tym:
a) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr;
b) ustalenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki;
c) określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy;
d) sporządzanie analiz, sprawozdań w tym finansowo-rzeczowych związanych
z zakresem realizowanych zadań.
4. Dyrektor Jednostki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy.
IV. Gospodarka finansowa i majątkowa
§ 11. 1. Dyrektor Jednostki gospodaruje środkami finansowymi i mieniem komunalnym
przekazanym przez Gminę Drezdenko, w tym nieruchomościami oddanymi Jednostce
w trwały zarząd, zarządza nimi i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów
statutowych.
2. Dyrektor Jednostki przy gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia
komunalnego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko. Do czynności przekraczających zakres
pełnomocnictwa będzie wymagana każdorazowo zgoda Burmistrza Miasta i Gminy
Drezdenko.
§ 12. 1. Jednostka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Drezdenko,
a uzyskane dochody odprowadza do budżetu.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan określający wysokość planowanych
dochodów i wydatków, opracowany przez Dyrektora Jednostki, zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.
3. Dyrektor Jednostki składa miesięczne i kwartalne sprawozdania, zgodnie z przepisami
w tym zakresie.
4. Dyrektor Jednostki składa półroczne i roczne sprawozdania razem z częścią opisową.
5. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada dyrektor.
V. Organizacja i zasady działania
§ 13. Organizację wewnętrzną Jednostki, jej szczegółowe zadania, strukturę oraz zakres
i zasady funkcjonowania określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek
Dyrektora przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 14. 1. Dyrektor i pracownicy Jednostki muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracowników Jednostki określają odrębne przepisy.
§ 15. Jednostka prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i instrukcją kancelaryjną dla organów gmin.
VI. Postanowienia końcowe
§ 17. Dyrektor Jednostki składa Radzie Miejskiej corocznie sprawozdanie z działalności
jednostki.
§ 18. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie uchwałą Rady
Miejskiej w Drezdenku.

consectetur adipiscing elit. Sed quis nisi eget lacus varius suscipit. Praesent tincidunt leo sit amet hendrerit tincidunt

consectetur adipiscing elit. Sed quis nisi eget lacus varius suscipit. Praesent tincidunt leo sit amet hendrerit tincidunt

consectetur adipiscing elit. Sed quis nisi eget lacus varius suscipit. Praesent tincidunt leo sit amet hendrerit tincidunt

Vivamus sagittis felis in tellus mollis, sit amet imperdiet purus porta. Ut laoreet, ipsum quis blandit semper, erat mauris tempor nulla, molestie convallis mauris magna at metus. In non hendrerit ante. Cras non urna aliquam eros vehicula placerat condimentum varius dolor. Nam quis viverra risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia.
Vivamus vitae congue metus, vel ornare massa. Maecenas et auctor urna, scelerisque ornare arcu. Proin pharetra, ligula id adipiscing pulvinar, dui nulla luctus felis, sed viverra dui sapien non risus. Sed faucibus quam id metus rutrum volutpat ac quis nulla. Nulla facilisi.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute. Suspendisse ornare porttitor augue.”
tom raynolds
co-founder