Wstęp

Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hali SR w Drezdenku.

Data publikacji strony internetowej: 05.03.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.01.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Serwis został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
  • możliwa zmiana wielkości czcionki,
  • skróty klawiszowe dostępne we wszystkich przeglądarkach,
  • zastosowano prawidłowy kontrast,
  • możliwość zmiany kontrastu
  • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
  • możliwość rozszerzenia zawartości strony do szerokości przeglądarki,
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

Deklarację sporządzono dnia : 04.05.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku,
66-530 Drezdenko,
ul. Konopnickiej 4
telefon: (095) 762 14 95
mail: kontakt@hala-drezdenko.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku zlokalizowana jest przy ul. Konopnickiej 4, 66-530 Drezdenko

W budynku Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu. Ponadto w budynku hali znajduje się szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz natrysk i toaleta. Budynek dwukondygnacyjny. Na parkingu znajduje się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biura usytuowane są na pierwszym piętrze.

W budynku Hali SR widoczna jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń – plan pomieszczeń znajdujących się w budynku, wraz z planem ewakuacyjnym.

Do budynku prowadzą cztery wejścia: oznaczone numeracją 1,2, 3 i 4. Wejście nr 2 – jako wejście główne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych  na łącznik oznaczone jako 4 . W holu głównym, na pierwsze piętro prowadzą schody – brak windy

Do Hali można wejść z psem przewodnikiem. W Budynku nie ma pętli indukcyjnej. Po telefonicznym uzgodnieniu z trzy dniowym wyprzedzeniem istnieje możliwość spotkania się z tłumaczem języka migowego.